Geschat wordt dat bij ongeveer 1 op de 5 patiënten met een bipolaire stoornis in behandeling sprake is van alcoholmisbruik of  alcoholafhankelijkheid. Omgekeerd geldt dat 20% van degenen die hulp zoeken voor alcoholafhankelijkheid een comorbide bipolaire stoornis heeft. Mede door overlap in bipolaire en verslavingssymptomen is in beide zorgsegmenten sprake van onderdetectie van ‘de andere problematiek'. Goede screening is van belang, maar goede screeningsinstrumenten voor met name het detecteren van bipolaire stoornis bij alcoholafhankelijke patiënten ontbreken. Ook is er momenteel nog weinig kennis over goede geïntegreerde behandeling van deze doelgroep.

Doel

Tegen deze achtergrond hebben verschillende ggz- en verslavingszorginstellingen de handen ineen geslagen en de expertgroep Platform Randstad opgericht. Die bestaat uit deskundigen op het gebied van verslaving en bipolaire stoornis van: Brijder, Arkin/Jellinek, Bouman/Antes, GGZ inGeest en PsyQ.

Het Platform heeft als doel om te komen tot:

  • een bruikbaar screeningsinstrument voor het detecteren van BD en alcoholafhankelijkheid in deze doelgroep
  • een landelijke praktische leidraad voor de medicamenteuze en psychosociale behandeling voor de doelgroep
  • een geïntegreerde behandeling die in de klinische praktijk van de deelnemende instellingen wordt uitgevoerd
  • meer samenwerking en kennisoverdracht tussen de genoemde instellingen
     

Projectduur

Het project is medio 2013 gestart en heeft vooralsnog een onbepaalde looptijd.

Financiering

Het project wordt door de samenwerkende instellingen vooralsnog intern gefinancierd. Op onderdelen (met name: onderzoek) zal externe financiering worden gezocht.

Projectteam