Algemeen paginakop met kruimelpad zonder CTA

Multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol

Multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol

In de afgelopen drie jaar hebben wij hard gewerkt aan de herziening van de 'MDR Stoornissen in het gebruik van alcohol'. Deze multidisciplinaire richtlijn geeft aanbevelingen voor een integrale behandeling van stoornissen in het gebruik van alcohol.

De conclusies en aanbevelingen in deze richtlijn zijn bedoeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de (vroeg)diagnostiek en behandeling van alcoholmisbruik en -afhankelijkheid. De herziening van de alcoholrichtlijn uit 2009 vond plaats op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, en werd uitgevoerd door een werkgroep bestaande uit verslavingszorgprofessionals - artsen, psychiaters, psychologen en verpleegkundigen - ervaringsdeskundigen en onderzoekers van het PARC. Arnt Schellekens en Wim van den Brink namen het voorzitterschap op zich, met procesondersteuning vanuit het Trimbos-instituut.

PARC: literatuur-studies en beoordeling

Het PARC was verantwoordelijk voor het verrichten van de wetenschappelijke literatuur-studies en de beoordeling van de bewijskracht uit de literatuur. Op basis van de wetenschappelijke evidentie, professionele kennis, ervaringskennis en 'overige overwegingen' zijn vervolgens aanbevelingen gedaan voor de behandeling van cliënten met een stoornis in alcoholgebruik, met speciale aandacht voor:

  • Screening en diagnostiek
  • Intoxicatie en detoxificatie
  • Farmacologische, psychologische en overige behandelingen
  • Behandelingen gericht op andere hersteldomeinen
  • Behandeling bij psychiatrische comorbiditeit en behandeling bij comorbide middelenstoornissen

De aanbevelingen zijn verwerkt in een beslisboom ter ondersteuning bij het bepalen van het behandeldoel – stoppen met drinken of (aanzienlijk) minder drinken – en het kiezen van de meest geschikte behandeling. Eind 2022 bevond de MDR Alcohol zich in de autorisatiefase.

Betrokken bij deze richtlijn

Betrokken bij deze richtlijn

  • Vincent Hendriks, hoofdonderzoek en bijzonder hoogleraar
  • Peter Blanken, senior onderzoeker