Routine Outcome Monitoring Volwassenen (ROM Volwassenen)

Routine Outcome Monitoring (ROM) staat voor het routinematig meten, vastleggen en terugkoppelen van de aard van de problematiek en het functioneren van de cliënt, met behulp van gestandaardiseerde instrumenten.

Doel

Het doel van ROM is informatie te verkrijgen over de aard en het niveau van de klachten en het functioneren en over de mate waarin op deze gebieden gedurende het behandeltraject veranderingen optreden.

Methode

In het kader van ROM worden vragenlijsten afgenomen en ingevoerd aan de start en het einde van een behandeling (DBC). Met ROM worden vier doelen nagestreefd:

Behandelen en begeleiden
ROM maakt het mogelijk om op doorlopende basis het resultaat van de geleverde zorginspanningen te monitoren en terug te koppelen op cliënt- en afdelingsniveau. Met deze informatie kan een behandelaar nagaan of er sprake is van een gunstige reactie van de cliënt op de behandeling en, indien nodig, om samen met de cliënt te bespreken hoe de behandeling bijgesteld dient te worden.

Verantwoorden
GGz-instellingen dienen in toenemende mate op transparante wijze externe verantwoording af te leggen aan onder meer zorgverzekeraars (vertegenwoordigd door Stichting Benchmark GGz) en de Inspectie voor de Gezond­heidszorg over de mate waarin de door instellingen geboden zorg effectief, veilig en cliëntgericht is. ROM vormt input voor deze indicatoren.

Leren
De ROM uitkomsten worden landelijk verzameld om op geaggregeerd niveau uitspraken te doen over de kwaliteit van zorg in de GGz. Instellingen worden zo in staat gesteld om hun eigen uitkomsten te vergelijken met het landelijk gemiddelde en op basis hiervan te leren.

Ook op afdelingsniveau zullen de gegevens teruggekoppeld worden aan de hand van afdelingsrapportages.

Onderzoek
Het systematisch verzamelen van ROM gegevens stelt onderzoekers in staat op termijn de gegevens te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

Projectduur

ROM is in 2009 gestart en vindt op doorlopende basis plaats.

Financier

ROM wordt intern gefinancierd.

Projectteam