Achter de voordeur

In de gemeente Den Haag is een ruim zorgaanbod van diverse hulpverleningsinstanties. Ondanks bestaande en vaak forse problematiek komt een deel van de burgers hier niet in beeld. Er zijn burgers en zorgmijders die verborgen blijven voor de hulpverlening of uit beeld geraakt zijn van de professionele hulpverlening. Deze groep vormt het zogenaamde 'verborgen leed achter de voordeur'. Het betreft een groep burgers, waarbij er een vermoeden is van uiteenlopende psychiatrische problematiek en/of verslaving. Tevens kan er sprake zijn van eenzaamheid, dementie en/of een licht verstandelijke beperking (LVB). Behalve het vermoeden op bovenstaande problematiek is er vaak sprake van (ernstige) psychosociale problemen op meerdere leefgebieden.

Binnen het project "Achter de voordeur" wordt een laagdrempelige en integrale begeleiding en ondersteuning aan deze Haagse burgers geboden. Door signaleren van verborgen leed achter de voordeur, actief opsporen, contact leggen en toeleiden naar (bemoei)zorg, begeleiding, dagbesteding en maatschappelijke participatie heeft het project als doel om de gezondheid en het maatschappelijk functioneren van deze doelgroep te bevorderen. Er wordt hiermee getracht te voorkomen dat burgers “tussen wal en schip vallen” en gezorgd dat zij - indien nodig - op de juiste plek en door de juiste organisatie begeleiding, ondersteuning en/of zorg krijgen. De integrale aanpak binnen het project “Achter de voordeur” staat te allen tijde centraal bij de begeleiding en ondersteuning van de doelgroep. De visie hierachter is dat begeleiding en ondersteuning niet zinvol en effectief zijn als problemen op de verschillende levensgebieden niet tegelijkertijd aangepakt worden.

Doel

Een beeld krijgen van de eerste, korte-termijn resultaten van deze vorm van GGZ-begeleiding in de wijk. De onderzoeksvragen zijn als volgt geformuleerd:

  1. Wat is de omvang van de doelgroep die wordt gesignaleerd en bereikt, en wat zijn de kenmerken en problemen (GGZ-problematiek, LVB, verslaving of ernstige problemen op andere domeinen, zoals eenzaamheid en zelfredzaamheid) van de doelgroep die wordt bereikt?
  2. Wat is de aard en omvang/intensiteit van de hulpverlening die de bereikte personen uit de doelgroep vanuit het project hebben ontvangen?
  3. Wat zijn de ervaringen (positief, negatief, knelpunten, verbeterpunten) met het project "Achter de voordeur" onder de GGZ-professionals die werkzaam zijn binnen het project?

Methode

Met behulp van gegevens uit het voor het project opgestelde registratiesysteem is informatie verkregen over de omvang, de achtergrondkenmerken en problematiek van de gesignaleerde en de bereikte doelgroep. Tevens werd geregistreerd welke contacten en zorg de burgers hebben ontvangen vanuit het project, en is nagegaan of deze aangemelde burgers op dat moment of in het verleden in behandeling waren, zonder  de eventuele aanwezige dossiers inhoudelijk te raadplegen (vanwege privacy-redenen). Tot slot zijn er tijdens het onderzoek interviews afgenomen met een aantal GGZ-professionals uit verschillende wijken die allen vanaf de start binnen het project werkzaam zijn.

Projectduur

September 2016 t/m maart 2017.

Resultaten

In de 6-maanden evaluatieperiode van het project zijn er door met name de sociale wijkzorgteams, de politie (het Parnassia Politie Programma) en verschillende welzijnsorganisaties 471 burgers aangemeld, bij wie – volgens de aanmeldende instanties – met name sprake was van psychiatrische problematiek, eenzaamheid, schulden en overlast. Het project "Achter de voordeur" is er in de periode van september 2016 tot en met 3 maart 2017 in geslaagd om met 340 van de 471 aangemelde burgers in contact te komen. Op 3 maart 2017 waren 290 aangemelde casussen nog in behandeling en waren 181 casussen afgerond. Bij de afgeronde casussen werd met 115 burgers contact verkregen en ruim driekwart van deze burgers accepteerde ook daadwerkelijke ondersteuning van de GGZ-professionals bij de door hen ervaren problematiek. Bij de burgers die ondersteuning accepteerden, zijn de GGZ-professionals erin geslaagd om te bemiddelen met en advies uit te brengen aan belangrijke derden, en om deze burgers toe te leiden naar passende ondersteuning of zorg en adequate hulpverlening.

Samengevat, het project “Achter de voordeur” heeft in een relatief korte tijd tot contact geleid met een groot aantal burgers bij wie sprake was van 'verborgen leed', met name psychiatrische problematiek, waarvoor zij onvoldoende of geen zorg ontvingen, en die door de reeds bestaande instanties onvoldoende of niet bereikt werden. Een groot aantal aangemelde burgers is goed in beeld gekomen en inmiddels verbonden met belangrijke derden, waardoor vanuit het project "Achter de voordeur" een bijdrage is geleverd aan het reduceren en oplossen van de bestaande problematiek van deze burgers.

Financier

Gemeente Den Haag

Onderzoeksteam