Pilotstudie Contingentiemanagement in de jeugdverslavingszorg

Contingentiemanagement (CM) is het structureel belonen van goed gedrag volgens heldere afspraken. CM gericht op belonen van abstinentie is een bewezen effectieve methode voor de behandeling van verslaving bij volwassenen en er zijn aanwijzingen dat CM ook bij jongeren met verslavingsproblematiek effectief zou kunnen zijn. 

Om een eerste beeld te krijgen van de haalbaarheid van CM binnen de behandeling van jongeren met verslavingsproblematiek, wordt een kleinschalige kwalitatieve pilotstudie uitgevoerd onder jongeren (18 - 22 jaar) en hun behandelaren bij Brijder Jeugd en YOUZ Verslavingszorg.
Op drie afdelingen zal een beperkt aantal behandelaren ervaring opdoen met twee vormen van CM, namelijk CM gericht op abstinentie van cannabis en CM gericht op het komen naar behandelsessies. Van beide interventies wordt verwacht dat zij een waardevolle aanvulling kunnen zijn op het bestaande behandelaanbod van Brijder Jeugd en YOUZ verslavingszorg. De ervaringen van zowel behandelaren als jongeren zullen in deze pilotstudie in kaart worden gebracht.  

De pilotstudie richt zich op beantwoording van de volgende onderzoeksvragen:
A. Acceptatie

  1. In hoeverre zijn jongeren bereid deel te nemen aan deze CM-interventie? 

B. Praktische uitvoering

  1. In hoeverre zijn deelnemende jongeren therapietrouw aan deze CM-interventie? (Komen zij naar de behandeling wanneer dat van hen gevraagd wordt?, Leveren zij hun urine accuraat aan? etc.) 
  2. Is het voor behandelaren mogelijk om de CM-interventie praktisch goed uit te voeren? (Kunnen de urine-tests accuraat worden afgenomen? etc.)

C "Effectiviteit": 1e indruk van uitkomsten CM

  1. Wat zijn de eerste ervaringen van jongeren en behandelaren met de CM-interventie?

Methode 

De twee vormen van CM worden op drie afdelingen geïmplementeerd (2 afdelingen: CM gericht op abstinentie, 1 afdeling: CM gericht op het komen naar de behandeling). In totaal zullen 9 behandelaren en 15 jongeren een CM behandeling van 10 weken uitproberen. Na afloop worden semigestructureerde interviews afgenomen met zowel de jongeren als hun behandelaren. Daarnaast wordt – na toestemming van de jongere - gebruik gemaakt van een onderdeel uit de ROM/intake gegevens die standaard bij deze jongeren worden verzameld ten behoeve van het zorgproces. 

Projectduur

September 2021 – September 2022

Financiering

Intern

Onderzoeksteam

Deze pilotstudie is opgezet door Evelien van der Schee. Vanaf 1 maart is zij niet meer werkzaam bij PARC en worden haar taken overgenomen door Renske Spijkerman

Renske Spijkerman: senior onderzoeker – het PARC
Anniek Streefkerk: stagiaire – het PARC
Vincent Hendriks: hoofd onderzoek – het PARC