04 augustus 2022

Onderzoek naar online kansspelen: is het in andere landen beter geregeld?

In Nederland zijn online kansspelen sinds oktober 2021 gelegaliseerd, maar hoe zit het met de wet- en regelgeving in andere Europese landen? Hebben aanbieders van kansspelen in deze landen een zorgplicht naar hun klanten en zijn er speellimieten? De Kansspelautoriteit deed onderzoek naar kansspelwetgeving over zorgplicht en limietstellingen in 21 landen. Lees hier de conclusies uit het onderzoek! 

De aanleiding van het onderzoek was dat de meeste landen in Europa al langer een legale online kansspelmarkt kennen. Nederland kan uit de ervaringen van deze landen dus mogelijk lessen trekken. Voor het onderzoek zijn 8 onderzoeksvragen opgesteld over 4 thema’s, namelijk:

  • speelfrequentie
  • speelduur
  • inzetgedrag en
  • speeltijdstippen

De vragen of er in de verschillende Europese landen sprake is van een onderzoeks- of zorgplicht en of er speellimieten met eventueel opgelegde maximumwaarden zijn ingesteld, staan in het onderzoek centraal. De 21 landen die de vragen hebben beantwoord zijn: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Kroatië, Litouwen, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden 

Conclusies uit het onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn in de manier waarop landen de zorgplicht en speellimieten invullen. In bijna de helft van de onderzochte landen heeft de aanbieder een wettelijk vastgelegde onderzoeks- of zorgplicht ter bescherming van de speler. Dit verplicht aanbieders het speelgedrag te monitoren op aanwijzingen voor problematisch speelgedrag en bij een redelijk vermoeden op problematisch speelgedrag in te grijpen. Vervolgens moeten de aanbieders checken of het ingrijpen tot het gewenste resultaat heeft geleid. Als dat niet het geval is, moeten verdergaande stappen worden genomen. 

Nederland ten opzichte van andere landen

Het kansspelbeleid in Nederland blijkt op het punt van de bescherming van de speler niet erg af te wijken van de landen die een wettelijk vastgelegde onderzoeks- of zorgplicht kennen. Een aantal landen gaat nog wat verder om spelers extra te beschermen, onder meer door verplichte maximale stortings- of verlieslimieten te hanteren per kansspelaanbieder of voor alle aanbieders samen. Waar de wet- en regelgeving strenger is, is de situatie soms niet goed vergelijkbaar. Zo is er in Oostenrijk en Noorwegen bijvoorbeeld sprake van een monopolie op het aanbieden van kansspelen. In Nederland is dit niet het geval. 

Verder onderzoek nodig

Volgens de Ksa geeft de studie aanknopingspunten om verdere invulling te geven aan een veilige speelomgeving. De Kansspelautoriteit is momenteel ook bezig met een onderzoek naar de invulling van de zorgplicht door de online aanbieders. Ook wordt momenteel onderzocht hoeveel spelers in Nederland bij meerdere aanbieders spelen. Het doel van de onderzoeken is om een veilige speelomgeving te creëren voor mensen die deel willen nemen aan risicovolle kansspelen.

Lees alle details en conclusies per land in het onderzoek Kansspelwetgeving over zorgplicht en limietstelling in 21 Europese landen (pdf). 

Peventie en voorlichting

Hulp voor familie en naasten