paginakop - rechten

Uw rechten

Wat mag u van ons verwachten en wat verwachten wij van u bij het aangaan van een behandelovereenkomst? Bijvoorbeeld op het gebied van informatie, dossier, privacy en kwaliteit van zorg?

In onze folder 'U bent verwezen naar een van onze onderdelen. Wat kunt u van ons verwachten?' worden kort de belangrijkste onderwerpen besproken als u bij ons behandeld wordt. Uitgebreidere informatie over bijvoorbeeld uw behandeling en privacy staat hieronder.   

Kwaliteitstatuut

Hoe krijgt u zicht op de kwaliteit van onze behandelingen? Kunt u direct beginnen bij ons of is er een wachttijd? Bij wie kunt u vragen kwijt tijdens uw behandeling? Ons kwaliteitsstatuut geeft antwoord hierop. 

Privacy

Parnassia Groep neemt privacy serieus en werkt dan ook volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens de AVG mag Parnassia Groep alleen persoonsgegevens verwerken als er een wettelijk geldige reden voor is en een duidelijk omschreven doel. Deze gegevens mogen we ook alleen voor dát doel gebruiken. Parnassia Groep heeft de noodzakelijke maatregelen getroffen om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan.

Wilt u meer weten over ons privacybeleid? Lees onze korte Privacyverklaring of ons volledige privacyreglement.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Om de resultaten van onze behandelingen te meten maken wij gebruik van de zogenaamde Routine Outcome Monitoring (ROM). Op een aantal momenten tijdens uw behandeling, vragen wij of u een vragenlijst in wilt vullen die gaat over uw klachten. De uitkomst van deze vragenlijst gebruiken wij voor een aantal, uitsluitend interne, doeleinden.

In de behandeling

In de eerste plaats zijn de uitkomsten van deze vragenlijsten van belang voor u om met uw behandelaar te bespreken of de behandeling voldoende aanslaat. Indien nodig, kan de behandeling bijgesteld worden. 

Voor betere geestelijke gezondheidszorg

Daarnaast gebruiken we de gegevens van patiënten die de ROM invullen om de behandelresultaten van groepen patiënten te vergelijken. In dit geval zorgen we ervoor dat niet meer bekend is om welke patiënten het gaat. Een voorbeeld hiervan is dat we onderzoeken of bepaalde kenmerken kunnen voorspellen welke behandeling de grootste kans op resultaat geeft.

Invullen vragenlijsten ROM

U bent niet verplicht de vragenlijsten in te vullen. We stellen het echter wel zeer op prijs, voor het volgen van de resultaten van uw eigen behandeling en ook omdat het ons in staat stelt onderzoek te doen naar steeds betere behandelmethoden.

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, dan kunt u dat bij uw behandelaar aangeven. Wanneer uw gegevens voor onderzoek naar behandelresultaten gebruikt worden, worden gegevens zo bewerkt dat ze niet herleidbaar zijn naar een persoon. Uw privacy is hiermee gewaarborgd.

Klachten

Bent u tevreden over uw behandeling, vertel het ons. Maar ook als u niet (helemaal) tevreden bent, dan horen wij dat graag van u. Samen met u gaan we uw klacht oplossen. U geeft ons hiermee de mogelijkheid onze dienstverlening te verbeteren. Bekijk onze  klachtenregeling.

Cliëntenraad

Onze cliëntenraden denken mee over het beleid en adviseren de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken die cliënten en patiënten aangaan.

BOPZ (Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen)

Soms is een gedwongen opname noodzakelijk om gevaarlijke situaties voor iemand of de mensen om die persoon heen te voorkomen. In onze folder BOPZ (Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen) staat hoe een gedwongen opname in zijn werk gaat, welke rechten en plichten iemand heeft die gedwongen wordt opgenomen, als ook welke verantwoordelijkheden Parnassia Groep heeft.

Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond en GGZ Nederland.

In de voorwaarden zijn afspraken vastgelegd over uw en onze rechten en plichten. Het geeft u en uw familie duidelijkheid over wat u kunt verwachten, wanneer u bij ons in behandeling bent. Deze voorwaarden gelden voor patiënten die vanaf 1 maart 2017 bij Parnassia Groep in zorg zijn. Patiënten die voor die datum in zorg waren, vallen onder de oude voorwaarden.