MDFT en CGT: kosteneffectiviteit

In 2011 t/m 2013 zijn de resultaten van de gerandomiseerde studie van Brijder-PARC naar de effectiviteit van multidimensionele gezinstherapie (MDFT) en cognitieve gedragstherapie (CGT) bij jongeren met cannabismisbruik of cannabisafhankelijkheid gepubliceerd. Het onderhavige onderzoek betreft een flankerende studie naar de kosteneffectiviteit van MDFT en CGT. De flankerende studie wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen Brijder-PARC en het Institute of Medical Technology Assessment (iMTA) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Doel

Doel van de flankerende studie is (1) het evalueren van de kosteneffectiviteit van MDFT en CGT bij jongeren met een stoornis in het gebruik van cannabis, in termen van Quality Adjusted Life Years (QALYs), en (2) een instrument te ontwikkelen dat de bredere effecten van interventies in de jeugdzorg kan uitdrukken in één uitkomstmaat. Hierbij wordt er naar gestreefd de voordelen van een sector-specifiek instrument te combineren met die van een waarderingsinstrument conform de EQ-5D.

Methode

Bij de jongeren die deelnamen aan de gerandomiseerde studie naar MDFT en CGT (n=109) zijn onder andere de Trimbos/iMTA questionnaire for Costs associated with Psychiatric illness (TiC-P), de EuroQol (EQ-5D) en Self Reported Delinquency (SRD) vragenlijst afgenomen. Op basis van de TIC-P worden de kosten van de ontvangen zorg (MDFT of CGT; overige zorg) in kaart gebracht. Op grond van de EQ-5D worden de utiliteiten bepaald. Met behulp van de SRD worden de kosten verbonden aan schade aan burgers en bedrijven ten gevolge van de gepleegde delicten vastgesteld, en de kosten verbonden aan de inzet van politie en justitie.

Projectduur

De looptijd van het flankerende onderzoek is van 2010 tot 2018.

Financiering

Zorg Onderzoek Nederland (ZonMw).

Onderzoeksteam