Evaluatie behandelprogramma Mistral Kliniek

Mistral is een kliniek voor detoxificatie, observatie/diagnostiek en behandeling van jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar met verslavings- en psychiatrische problematiek (dubbele diagnose). Mistral heeft 2 afdelingen: Mistral DTOX en Mistral behandelkliniek.

Informatie over Mistral leest u op: brijder jeugd/mistral.

Op de behandelkliniek is in 2013 een nieuw behandelprogramma gestart met het Sociaal Competentiemodel en Cognitieve Gedragstherapie als basismethodiek. Daarnaast vormen motivationele gespreksvoering en systeemgericht denken en handelen belangrijke aspecten van de werkwijze van behandelmedewerkers. De behandeling duurt maximaal 4 maanden en is voornamelijk gericht op:

1. een verbeterd functioneren zonder het gebruik van middelen, gokken en/of gamen

2. het vergroten van vaardigheden die nodig zijn voor de omgang met verslaving, (eventuele) psychiatrische problematiek en de sociale omgeving

3. psycho-educatie

4. resocialisatie

De jongeren volgen een groepsprogramma met zonodig aanvullende individuele therapie waarbij het programma op maat kan worden aangepast.

Doel onderzoek

Om na te gaan welke ervaringen jongeren met het nieuwe behandelprogramma hebben en of zij na het volgen van het behandelprogramma beter functioneren, is een evaluatieonderzoek gestart. Doel van het onderzoek is om te evalueren in hoeverre jongeren die bij Mistral Kliniek in behandeling zijn gekomen, verbeterd zijn op het gebied van verslavings- en gerelateerde problematiek en vaardigheden direct en drie maanden na beëindiging van de behandeling. Daarnaast worden de ervaringen van de jongeren en hun (pleeg)ouders en/of verzorgers met de behandeling geïnventariseerd.

Methode

Het onderzoek betreft een niet-gecontroleerde studie. Bij aanvang en beëindiging van de behandeling vullen jongeren een vragenlijst in op de computer. De vragenlijst bevat vragen over competenties en problemen op diverse domeinen, waaronder coping, stemming, craving en de relatie met ouders en gezinsachtergrond. In het kader van Routine Outcome Monitoring (ROM) wordt het middelengebruik in kaart gebracht. Drie maanden nadat de jongere de kliniek heeft verlaten, wordt in een telefonisch interview geïnformeerd naar zijn/haar middelengebruik en functioneren op overige gebieden.

Projectduur

De looptijd van het onderzoek is van augustus 2013 tot maart 2015.

Financier

Het onderzoek wordt intern gefinancierd.

Onderzoeksteam