Ervaringsdeskundigheid bij de intake: een gerandomiseerde studie

In 2010 heeft Brijder het Handvest Maastricht ondertekend en de Kadernotitie Ervarings­deskun­dig­­heid Brijder opgesteld, waarin onder meer wordt gepleit voor het inzetten van ervarings­des­kundigheid in de behandeling. Diverse studies hebben aangetoond dat de inzet van ervarings­deskundigen in de verslavingszorg uitvoerbaar is, maar er zijn tot op heden nauwelijks tot geen goede studies uitgevoerd naar de effectiviteit van deze inzet.

Doel

Een deel van de patiënten die zich aanmelden voor behandeling bij Brijder stroomt na intake niet direct door naar een daadwerkelijke behandeling. In deze gerandomiseerde studie wordt onderzocht of aanvullende contacten met ervarings­deskundigen tijdens het intakeproces het verloop van het intakeproces en de daaropvolgende zorgtoewijzing verbeteren.

Methode

Het onderzoek is opgezet volgens een gerandomiseerd Zelen design. Alle patiënten van 23 jaar en ouder die via het CAT worden verwezen naar Brijder Intake & Behande­ling (I&B) in Den Haag komen voor deelname aan het onderzoek in aanmerking. De patiënten worden gerandomiseerd naar ofwel de controlegroep die het reguliere intake proces doorloopt, ofwel de experimentele groep die in aanvulling op het reguliere intakeproces het aanbod krijgt om op verschillende momenten met een ervarings­deskundige te spreken (na het contact met het CAT; na de intake; na het behandeladvies gesprek). De toegevoegde waarde van contact met een ervaringsdeskundige wordt onderzocht aan de hand van de volgende onderzoeksvragen:

  • In welke mate maken de patiënten gebruik van het aanbod van ervaringsdeskundigheid?
  • Verschillen de twee onderzoeksgroepen qua doorstroom van de intake naar behandeling?
  • Verschillen de twee onderzoeksgroepen qua no show en vroegtijdige uitval gedurende de behandeling?
  • Verschillen de twee onderzoeksgroepen qua tevredenheid met de bejegening en het verloop van het intakeproces?

Projectduur

Project is afgerond. Analyse van dataset en artikel volgen.

Financier

Stimuleringsfonds Parnassia Groep

Onderzoeksteam