Youth in transition: Addiction trajectories and profiles. A longitudinal study in a population cohort and a youth addiction treatment cohort

Cliëntorganisaties benadrukken het belang van meer gepersonaliseerde zorg in de GGz en van vroege herkenning en tijdige zorg om chroniciteit en maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. Beide aspecten – en natuurlijk de focus op jongeren – staan centraal in Youth in Transition. Het onderzoek richt zich op verslaving en psychische stoornissen (klinisch herstel), maar ook op het functioneel/maatschappelijk herstel van jongeren.

www.youthintransition.nl

Doel

In deze studie onderzoeken wij:

  • het lange termijn beloop – van de adolescentie tot de jongvolwassenheid – van verslaving onder adolescenten in de bevolking en bij ruim 400 jongeren die in behandeling komen in de verslavingszorg.
  • de aanwezigheid van andere psychische stoornissen en het sociaal-maatschappelijke functioneren van de jongeren.
  • welke kenmerken van de jongeren samenhangen met een gunstig of juist ongunstig lange termijn beloop.
  • welke soorten verslavingsbehandelingen (qua type, duur en intensiteit) bij welke deelgroepen jongeren resulteren in een gunstige lange termijn uitkomst.

Methode

In deze studie onderzoekt het PARC in samenwerking met een groot aantal verslavingszorginstellingen het lange termijn beloop van verslaving onder adolescenten in de bevolking (op basis van bestaande data uit de Nederlandse TRAILS bevolkingsstudie) en in een landelijk representatief cohort van 420 jongeren die in behandeling komen in de verslavingszorg. Deze jongeren worden vier jaar lang na de start van hun behandeling gevolgd. De resultaten van het onderzoek zullen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de vroege herkenning van jongeren met een hoog risico op chronische verslavingsproblemen, en aan het ontwikkelen van een meer op individuele jongeren toegesneden behandelaanbod in de verslavingszorg (gepersonaliseerde zorg).

Projectduur

De looptijd van het gehele onderzoek is van eind 2017 tot eind 2024.

Financier

Deze studie wordt gefinancierd door Zorg Onderzoek Nederland (ZonMw), vanuit het programma “OnderzoeksProgrammaGGz”.

Onderzoeksteam

Christina Moska: onderzoeker Brijder-PARC

Vincent Hendriks: hoofd Brijder-PARC; Hoogleraar Curium LUMC

Peter Blanken: senior onderzoeker Brijder-PARC

Anneke Goudriaan: Hoogleraar AMC

Gabriël Anthonio: Voorzitter Stichting Resultaten Scoren

Floris Bary: Lid het Zwarte Gat

Jannet de Jonge-de Haan: Lector Verslaving

Renske Spijkerman: senior onderzoeker Brijder-PARC

Dike van de Mheen: Hoogleraar EUR; Directeur IVO

Arnt Schellekens: Wetenschappelijk directeur NISPA

Wilma Vollebergh: Hoogleraar Utrecht